1398/02/14 09:51 قبل از ظهر نظرات ()
عاشقانه
بزرگترین پشیمانی من ساعتها جمله ساختن برای کسانی بود
که لیاقت یک کلمه را هم نداشتند...
از من خواست حلالش کنم
همان کسی که با بی رحمی محبت هایم را حرام کرده بود !