1396/08/9 01:22 قبل از ظهر نظرات ()
عاشقانه
وقتی حالت خوب نیست
 خاطره ها زودتر از همه میان عیادتت
 روزی خواهیم فهمید از زندگی هیچ نداریم
 جز خاطره ای که رهایمان نمیکند

عاقبت پیرم میكند یاد و خاطره ی جوانی كه دلش پیر بود

هرگز طعم جوانی را در دل پیرش نچشید


لعنتی من خاطرت را میخواستم

نه خاطره ات را

عاشقانه
روزی خواهیم فهمید از زندگی هیچ نداریم
 جز خاطره ای که رهایمان نمیکند …

تبسم بیش از لحظه ای پایدار نیست

ولی خاطره اش گاهی تا ابد باقی است


عاشقانه
ماههاست فراموشش کرده ام ؛
 خاطراتش را هم … !
 ولی نمی دانم دستانم چرا هنوز به نوشتن نامش
 ذوق میکنند !

یكی بیاید و دست این خاطره ها را بگیرد و ببرد گردش

كلافه كردند مرا بسكه نق میزنند به جانم